top of page
  • Writer's picturePhilippine Embassy in Cairo

PUBLIC ADVISORY ON SITUATION IN SUDAN

ABISO SA MGA KABABAYANG NAKATIRA SA SUDAN (Ika-16 ng Abril 2023 14:00pm, Egyptian Standard Time)


Dahil sa patuloy na kaguluhan sa Sudan, ang Embahada sa Cairo ay nananawagan sa mga Pilipino sa Sudan na:

1. Huwag lumabas. Manatiling ligtas sa loob ng inyong mga tahanan.

2. Makipag-ugnayan po sa Embassy o ang Consulado sa Khartoum ukol sa inyong kalagayan.


Philippine Embassy in Cairo WhatsApp/Mobile: (+20) 122 743 6472 Facebook/Messenger: PHinEgypt Email: cairo.pe@dfa.gov.ph

Philippine Consulate in Khartoum Telephone Number: (+249) 91 239 9448 Email: phil.cons@elnefeidigroup.com


3. Magpadala ng malinaw na kopya ng inyong passport at residence visa sa cairo.pe@dfa.gov.ph and ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

Buong pangalan: Phone number: Lugar at pangalan kung saan nagtra-trabaho: Valid ang passport at residence visa? (Oo/Hindi) Pangalan at contact details ng mga kamag-anak sa Pilipinas:


Maraming salamat po!

——————————

PUBLIC ADVISORY ON SITUATION IN SUDAN (As of 16 April 2023 14:00pm, Egyptian Standard Time)


Due to the ongoing conflict in Sudan, the Philippine Embassy in Cairo calls on Filipinos in Sudan to: 1. Stay indoors. Do not go out and stay in the safety of your homes.

2. Contact and coordinate with the Philippine Embassy in Cairo and the Philippine Consulate in Khartoum for your current circumstances:


Philippine Embassy in Cairo WhatsApp/Mobile: (+20) 122 743 6472 Facebook/Messenger: PHinEgypt Email: cairo.pe@dfa.gov.ph

Philippine Consulate in Khartoum Telephone Number: (+249) 91 239 9448 Email: phil.cons@elnefeidigroup.com


3. Send clear copies of your passport and residence visa via email: cairo.pe@dfa.gov.ph, and provide us with the following information:


Full name: Phone number: Name and location of employment: Is your passport and residence visa valid? (Yes/No) Name and contact details of your next-of-kin in the Philippines:


Thank you very much!
37 views0 comments

Comments


bottom of page